PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Vítejte na stránkách www.oxfordcapacityanalysis.org. Mezinárodní scientologická církev („CSI“) a/nebo její přidružené mezinárodní organizace poskytují pro vás na webových stránkách služby, které podléhají následujícím Podmínkám používání a našemu Oznámení o ochraně osobních údajů. Pokud navštívíte tuto webovou stránku, přijímáte tyto podmínky. Pečlivě si je prosím přečtěte.

1. Rozsah a adresát

Tyto webové stránky provozuje a spravuje CSI, která se nachází v Kalifornii v USA (viz „Právní upozornění“), a proto jsou v souladu s příslušným zákonem.

2. Informace o ochraně osobních údajů

Osobně identifikovatelné údaje o uživateli webových stránek CSI budou shromažďovány, používány a zpracovávány v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů a s „Oznámením o ochraně osobních údajů“ na webových stránkách CSI, které je také k dispozici prostřednictvím odkazu v dolní části každé stránky těchto webových stránek.

3. Práva na duševní vlastnictví

3.1. Informace o autorských právech

Všechny materiály, které jsou k dispozici na těchto webových stránkách, jsou chráněné zákony o autorských právech a ustanoveními mezinárodních dohod o autorských právech. Tento materiál je na těchto internetových stránkách s povolením vlastníka autorských práv za jediným účelem, aby ho mohli zhlédnout uživatelé těchto internetových stránek. Uživatelé nejsou oprávněni stahovat nebo přenášet jakýkoli z těchto materiálů elektronicky nebo i jinak reprodukovat jakýkoli z těchto materiálů v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem, elektronicky či mechanicky, včetně ukládání informací a vyhledávacích systémů, nahrávání, tisku nebo kopírování, pokud to není jinak výslovně uvedeno na těchto stránkách.

© 1996–2019 CHURCH OF SCIENTOLOGY INTERNATIONAL (MEZINÁRODNÍ SCIENTOLOGICKÁ CÍRKEV). VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

Velmi děkujeme L. Ron Hubbard Library za povolení reprodukovat výňatky z děl L. Rona Hubbarda chráněných autorskými právy.

3.2. Fotografie L. Rona Hubbarda

© 1953, 1958, 1979, 1991, 1996 L. RON HUBBARD LIBRARY. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

3.3. Informace o ochranných známkách

Ochranné známky:

Následují ochranné známky, které jsou ve vlastnictví Religious Technology Center v Los Angeles v Kalifornii v USA. Používání těchto ochranných známek povoluje Mezinárodní scientologická církev a její přidružené organizace a známky byly registrovány v mnoha zemích po celém světě.

HUBBARD, L. RON HUBBARD, podpis L. RONA HUBBARDA, LRH, OXFORDSKÝ TEST SCHOPNOSTÍ, SCIENTOLOGY, SCIENTOLOGIE, symbol SCIENTOLOGY, SCIENTOLOGICKÝ kříž (s hroty), SCIENTOLOGICKÝ kříž (zaoblený), SCIENTOMETRICKÝ.

SCIENTOLOG je značka pro kolektivní členství označující členství v církvi a členských církevních službách sdružených organizací a misí Scientologické církve.

4. Odkazy

Na těchto internetových stránkách mohou být odkazy na webové stránky třetích stran. CSI nenese žádnou zodpovědnost za obsah takových webových stránek a není jejich zástupcem ani tyto webové stránky nebo jejich obsah neschvaluje jako své vlastní, protože CSI nekontroluje informace na těchto webových stránkách a není zodpovědná za jejich obsah a informace na nich uvedené. Používání takových webových stránek je výhradně na vlastní riziko uživatele.

5. Příslušné zákony, místo jurisdikce

Tyto Podmínky používání včetně prohlášení o zřeknutí se zodpovědnosti a ustanovení a podmínek se řídí – a veškeré spory vztahující se k těmto Podmínkám používání nebo jejich předmětu nebo s nimi související se řeší v souladu se – zákony stát Kalifornie, USA, bez uplatnění jakýchkoli principů kolizních norem. CSI si vyhrazuje právo kdykoli provést změny na těchto webových stránkách a těchto prohlášení o zřeknutí se zodpovědnosti, ustanovení a podmínek. Uživatel tímto neodvolatelně a bezvýhradně souhlasí s podřízením se výhradní jurisdikci soudů v Kalifornii v USA při jakémkoli soudním sporu, který vyplyne z používání nebo se vztahuje k používání těchto webových stránek (a souhlasí s tím, že nezačne jakýkoli soudní spor, který se k nim vztahuje, mimo tyto soudy), vzdává se jakýchkoli námitek proti určení místa konání jakýchkoli těchto soudních sporů v Kalifornii a souhlasí s tím, že nebude prohlašovat nebo tvrdit u jakéhokoli soudu v Kalifornii, že takovýto soudní spor k němu vznesený byl vznesen v nevyhovující formě.

6. Oddělitelnost

Ustanovení těchto Podmínek používání jsou považována za oddělitelná. Pokud z jakéhokoli důvodu bude jakékoli ustanovení těchto Podmínek používání považováno v jakékoli jurisdikci za neplatné nebo nevynutitelné jako celek nebo částečně, takové ustanovení bude, v této jurisdikci, neúčinné v rozsahu této neplatnosti nebo nevynutitelnosti, aniž by byla jakýmkoli způsobem ovlivněna jeho platnost nebo vynutitelnost v jakékoli jiné jurisdikci nebo platnost a vynutitelnost zbývajících ustanovení v jakékoli jurisdikci.